Eigersund parkering

Om oss

Sentrum med parkering

En oversikt over kontaktinformasjon, styre, daglig leder og  vedtekter for Eigersund parkering KF.

Kontakt

Postboks 20, 4379 Egersund, post@eigpark.no
Jernbaneveien 18 Egersund
474 59 315 (08:00 – 15:00)

Daglig leder

Arne Stapnes (416 00 942)

 

Styre

Oversikt over styre og annen informasjon finner en på Proff.no.

 

Vedtekter for Eigersund Parkering KF

§1 Foretakets navn er Eigersund Parkering KF (heretter også kalt EP).

§2 Foretakets hovedkontor er i Eigersund kommune.

§3 Foretakets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Eigersund kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Foretaket kan også stå for drift av andre private og offentlige parkeringsanlegg og kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i og utenfor Eigersund. Foretaket har som mål å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjengelighet og trafikkmiljø i tråd med kommunens overordnede mål for utvikling.

§4 Eigersund Parkering KF sitt styre består av fem medlemmer. Styret sammensettes av 2 politisk oppnevnte representanter og 3 eksterne representanter. For de politisk oppnevnte styremedlemmene oppnevnes 3 varamedlemmer i rekkefølge, og 3 varamedlemmer i rekkefølge oppnevnes for de eksterne styremedlemmene. Dersom representasjonsrett fra de ansatte blir krevd, jfr. Kommuneloven §65 nr. 3, skal styret bestå av to politisk oppnevnte representanter, to eksterne representanter og en representant fra de ansatte. Styremedlemmer velges for en periode på 4 år, dog slik at valg skjer hvert 2. år på en måte som sikrer kontinuitet i styret – både blant politisk og eksternt valgte styremedlemmer Eigersund kommunes ordfører og rådmann har møte- og talerett i styremøtene. Møtegodtgjørelse fastsettes av Eigersund kommunestyre. Valgkomite består av ordfører, 1 fra posisjonen og en fra opposisjonen

§5 Daglig leder eller den vedkommende bemyndiger er styrets sekretær.

§6 Styrets myndighet reguleres av den til enhver tid gjeldende styreinstruks.

§7 Daglig leders myndighet reguleres av den til enhver tid gjeldende instruks for daglig leder.

§8 Styrets leder og daglig leder representerer i fellesskap foretaket utad.

§9 Foretakets overskudd skal anvendes til parkerings- og sentrumsformål.

§10 Ansatte i EP skal ha rettigheter og plikter som øvrige ansatte i Eigersund kommune. Reglementer som gjelder ansatte i Eigersund kommune gjelder også ansatte i EP.

§11 Endring av vedtekter kan bare vedtas av Eigersund kommunestyre. Styret skal gis anledning til å uttale seg om forslag til endring av vedtektene før disse fremmes for kommunestyret.

§12 Foretakets virksomhet omfattes også av bestemmelsene gitt i kommunelov, forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov, herunder prinsippene om arkivering, journalføring, dokumentinnsyn og meroffentlighet.

Datert 18.05.20. §9 endret etter vedtak i Eigersund Kommunestyre

Hjem | Priser | Skjema | Soneparkering | Sentrumsparkering |