Eigersund parkering

Forflytningshemmede

Handicapparkering

Formålet er å gi forflytningshemmede med behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud.

Parkeringskortet kan benyttes på parkeringsplasser som er reservert for forflytningshemmede angitt ved skilt eller oppmerking, både på offentlige og private parkeringsplasser.  Kortinnehaver kan også parkere på ordinære parkeringsplasser.  Gjelder ved parkering i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.  Kortet må alltid ligge godt synlig i bilruten, med synlig gyldighetsdato.

Kortet er personlig, og kan kun brukes av innehaver av kortet.  Kortet gir ikke mulighet til å parkere i strid med Trafikkreglene eller parkeringsskilt for øvrig.

Kontaktinformasjon

Søkere kan få søknadsskjema og skjema for legeattest kan fås ved henvendelse til Eigersund Parkering, Jernbaneveien 18, 4370 Egersund  (08 – 15).   
Sendt evt epost til post@eigpark.no eller ring tlf 474 59 315 for nærmere informasjon.

Målgruppe

parkeringskort-bevegelseshemmet.pngTilbudet om parkeringslettelser for forflytningshemmede er i første rekke beregnet for forflytningshemmede bilførere bosatt i Eigersund Kommune.  Forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelser kan også innvilges tillatelse, men da stilles det strengere krav.

Kriterier og vilkår

Søker må ha store forflytningsvansker, og legeerklæring må innleveres.  Søker må i tillegg ha særlig behov for parkeringslettelse, i hovedsak ved bolig eller arbeid.  Andre aktiviteter som legebesøk, behandling, innkjøp eller lignende vil bli tillagt mindre vekt i behandlingen av søknaden.  Søker må oppfylle begge vilkårene.  Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse.   I selve søknaden må søker få fram opplysninger som tilsier at han/hun har særlige parkeringsbehov.

Pris for tjenesten

Ingen kostnader

Krav til vedlegg

Legeerklæring må være vedlagt søknaden.

Søknaden sendes til

Eigersund Parkering KF, Postboks 20, 4379 Egersund.

Søknadsbehandling

Tildelingen foretas av Eigersund parkering etter streng vurdering med sikte på å tildele plasser til de med størst behov.

Klagemulighet

Ved eventuelt avslag er det klageadgang, og klagen vil da bli behandlet av kommunens klagenemnd for parkeringssaker.

Gjeldende lov og regelverk

Generell informasjon

Parkeringskortet kan brukes i hele landet, og i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter. På offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.  Dette gjelder alle parkeringsplasser, ikke bare de som er reservert for innehavere av parkeringskort for forflytningshemmede.

Ved angitt max parkeringstid lengre enn 30 minutter kan korthaver parker dobbelt så lenge som angitt tid. Kortet gjelder på steder der det er innført boligsoneparkering. Mulig fritak for bompengeavgift i bomringer. Kortinnehaver må selv søke bompengeselskapet om dette.

Hjem | Priser | Skjema | Soneparkering | Sentrumsparkering |